Poniedziałek, 23 lipca 2018 roku
Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 18.12.2015r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi informuje, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonał wyboru podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego ITB „MORATEX” za rok 2015.
Podmiotem tym jest firma POL – TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bora Komorowskiego 56c, lok.91, 03-982 Warszawa.
Wartość brutto oferty wynosi 5 412,00 zł.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę urządzenia do kondycjonowania
próbek według NIJ0101.06
18.11.2015r.
Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wzór umowy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę urządzenia do kondycjonowania
próbek według NIJ0101.06
06.11.2015r.
Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wzór umowy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki za rok 2015
22.10.2015r.
Zaproszenie do składania ofert
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na modernizajcę stanowiska do wyznaczania czasu zapalenia
oraz rozprzestrzeniania płomienia materiałów włókienniczych
25.09.2015r.
Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wzór umowy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie konfekcjonowanej powłoki włókienniczej
23.09.2015r.
Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na zakup kolumn do chromatografu
16.09.2015r.
Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na zakup tkaniny oraz linki aramidowej
11.09.2015r.
Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wymagania dla tkaniny

Załącznik nr 3 - Wymagania tworzone przez środowisko pracy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

Załącznik nr 5 - Wzór umowy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na zakup materiałów balistycznych
27.08.2015r.
Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa akcesoriów, wzorców, odczynników chemicznych
oraz środków pomocniczych do oznaczania wybranych pestycydów,
estrów ftalowych (ftalanów) i chlorowanych fenoli (PCP)
05.08.2015r.
Ogłoszenie

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wzór umowy

Formularz ofertowy
II ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie, z własnego materiału (Dyneema HB50), 30 sztuk profilowanych płyt przeznaczonych na wkłady przednie do kamizelek kuloodpornych.
24.07.2015r.
Ogłoszenie z załącznikami
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie, z własnego materiału (Dyneema HB50), 30 sztuk profilowanych płyt przeznaczonych na wkłady przednie do kamizelek kuloodpornych.
17.07.2015r.
Ogłoszenie z załącznikami
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Część I – Cieplarka laboratoryjna 80l , zakres temperatury max. 110ºC.
Część II – Demineralizator wody pracujący pod ciśnieniem wody komunalnej.
22.06.2015r.
Ogłoszenie z załącznikami

Pytania i odpowiedzi (24.06.2015r.)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(na dostawę spektrofotometru UV-VIS geometria d/8º)
28.04.2015r.
Ogłoszenie z załącznikami

Ogłoszenie o wynikach postępowania
Audyt działalności statutowej 01.04.2015r.
Ogłoszenie

Zestawienie ofert na audyt wydatkowania
Ogłoszenie o pracę 05.02.2015r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego pełniącego obowiązki kierownika Zakładu Architektury Materiałów i Wyrobów Włókienniczych

Poszukujemy osób:
 • zmotywowanych do kreatywnego, samodzielnego działania,
 • nastawionych na wyznaczanie i realizowanie celów,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.


Wymagania:
 • co najmniej stopień naukowy doktora nauk technicznych,
 • wykształcenie wyższe ze specjalnością inżynieria materiałowa lub włókiennictwo,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • udokumentowane, co najmniej 5-cio letnie, doświadczenie w zarządzaniu zespołem badawczym,
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych, rozwojowych, i innych, krajowych i zagranicznych z zakresu włókiennictwa,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie komercjalizacji wyników badań,
 • udokumentowana znajomość co najmniej jednego języka obcego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi administracyjnej projektów oraz znajomość wymagań prawnych z obszaru badań i rozwoju będzie dodatkowym atutem.


Forma zatrudnienia - umowa o pracę (okres próbny 6 miesięcy).

Oferty w postaci:
 • życiorysu
 • listu motywacyjnego,
 • dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko pracownika naukowego pełniącego funkcję kierownika Zakładu Architektury Materiałów i Wyrobów Włókienniczych", bądź drogą mailową, do dn. 14.02.2015r.


Prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
90-505 ŁÓDŹ, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 636-92-26
tel. kadry: +48 42 637-38-01
e-mail: kadry@moratex.eu

Dostawa lampy NXE 2000 HE do ksenotestu alpha plus – 2 szt 24.11.2014r.
Ogłoszenie
Dostawa lampy NXE 2000 HE do ksenotestu alpha plus – 2 szt 05.11.2014r.
Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie badania sprawozdania finansowego jednostki za rok 2014
14.10.2014r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" zaprasza firmy uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki za rok 2014.
Ofertę prosimy złożyć w siedzibie Instytutu, 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w sekretariacie do dnia 30.10.2014 roku.

INFORMACJE O JEDNOSTCE PODLEGAJĄCEJ BADANIU

Nazwa jednostki: Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
Organ sprawujący nadzór nad jednostką: Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Siedziba jednostki: 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna
Przedmiot działalności: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego oraz transfer do praktyki przemysłowej
Dzień bilansowy: 31 grudzień
Liczba zatrudnionych: 74 osoby
Przychody w roku 2013: 7.432.310,68
 • z działalności podstawowej: 7.863.055,88
 • z pozostałej operacyjnej: 243.197,42
 • z działalności finansowej: 752.722,19
Wynik finansowy netto w roku 2013: zysk 398.527,71
Suma bilansowa w roku 2013: 31.909.121,49
Miejsce prowadzenia ksiąg: 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
Stosowany program komputerowy: system F-K "RAI"
Nazwa firmy przeprowadzającej badanie za rok ubiegły/ czy były jakieś zastrzeżenia?POL –TAX Sp. z o o , Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok 91 / opinia bez zastrzeżeń
Okres objęty badaniem: 01.01.2014 - 31.12.2014 roku
Proponowany termin przeprowadzenia badania: od 01.03.2015r. do 27.03.2015r.

Osoby upoważnione do kontaktu:

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy: Cecylia Kazanek
tel. (42) 637 42 64, 601 290 490
lub Kierownik Działu Finansowo-Księgowego Katarzyna Śmigielska
tel. (42) 637 43 92

Ogłoszenie o wyborze ofertyDostawa ostrza noża i spłonek na potrzeby
Laboratorium Badań Balistycznych ITB Moratex
23.09.2014r.
Ogłoszenie

Załącznik nr 1Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki
Modyfikacja plazmą niskotemperaturową surowca balistycznego
22.09.2014r.
Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o udzieleniu zamówienia (01.10.2014)Ogłoszenie o zamówieniu dla Laboratorium Badań Balistycznych 18.09.2014r.
OgłoszenieOgłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki 08.09.2014r.
Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3Dostawa certyfikowanych wzorców oraz materiałów
pomocniczych do Laboratorium Badań Chemicznych
03.09.2014r.
OgłoszenieUsługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego 30.07.2014r.
Ogłoszenie

Opis Przedmiotu ZamówieniaDostawa rotacyjnej wyparki próżniowej,
wyposażonej w pompę próżniową oraz układ do regulacji próżni
24.07.2014r.
Ogłoszenie

Szczegółowy Opis Przedmiotu ZamówieniaStanowisko do projektowania danych wraz z przenośną stacją roboczą 9.07.2014r.
OgłoszenieDostawa materiałów na potrzeby Laboratorium Badań Metrologicznych 3.07.2014r.
OgłoszenieOgłoszenie 17.06.2014r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego (w jedna obudowę) nożnego sterownika uchwytów pneumatycznych z regulowanym ustawieniem siły docisku (ciśnienia) wraz ze wskaźnikiem ciśnienia – element do maszyny wytrzymałościowej Zwick 1456, zawierający:

 • sterowanie pedałami,
 • reduktor do regulacji ciśnienia,
 • manometr do regulacji ciśnienia,
 • zestaw przewodów zakończonych szybkozłączkami przystosowanych do szybkiego podłączenia do uchwytów pneumatycznych firmy Zwick.
Cena powinna zawierać:
 • montaż i podłączenie do maszyny wytrzymałościowej Zwick 1456
 • instrukcje obsługi w języku polskim
 • zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwatrancyjnego w okresie 3 lat przez autoryzowany serwis Zwick
 • znaki bezpieczeństwa CE
 • okres gwarancji: 12 miesięcy
 • transport i ubezpieczenieTERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 5 tygodni od daty złożenia zamówienia

ZAWARTOŚĆ OFERTY: 5 tygodni od daty złożenia zamówienia

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto, warunki płatności, termin realizacji, potwierdzenie warunków przedstawionych w opisie zamówienia.

SKŁADANIE OFERT:

Oferty prosimy składać do dnia 11.07.2014 r. na adres mailowy: amekarska@moratex.eu, faxem lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

Sposób płatności: przelew 14 dni

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
Anna Mękarska – amekarska@moratex.eu

W sprawach merytorycznych:
Bożena Wilbik-Hałgas - bhalgas@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczynyObwieszczenie o publicznym, pisemnym, otwartym
przetargu na sprzedaż licencji wyłącznej
13.06.2014r.
Ogłoszenie

Umowa - WzórUsługa rzecznika patentowego 03.06.2014r.
Ogłoszenie

Umowa - ProjektObwieszczenie o II publicznym, pisemnym, otwartym przetargu
na sprzedaż licencji wyłącznej.
20.05.2014r.
Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Umowa LicencyjnaObwieszczenie o publicznym, pisemnym,
otwartym przetargu na sprzedaż licencji wyłącznej
28.04.2014r.
Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Umowa LicencyjnaObwieszczenie o publicznym, ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż środków trwałych (samochody)
22.04.2014r.
Ogłoszenie


Ogłoszenie o pracę 16.04.2014r.
Ogłoszenie


Dostawa komputera stacjonarnego z drukarką
do obsługi maszyny wytrzymałościowej INSTRON
15.04.2014r.
Ogłoszenie

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami
wg standardu Project Management Institute (PMI)®/PMBOK®Guide
04.04.2014r.
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia


Przeprowadzenie badania odporności na działanie płomienia
prototypu hełmu strażackiego.
31.03.2014r.
Ogłoszenie


Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego
dla potrzeb ITB "MORATEX".
26.03.2014r.
Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Dostawa samochodu osobowego z homologacją N1 13.03.2014r.
Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego 11.03.2014r.
Ogłoszenie

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - aktualizacja 13.03.2014

Protokół z wyboru wykonawcy

Badania właściwości pancerzy balistycznych
i materiałów do ich wykonania.
07.03.2014r.
Ogłoszenie

Oświadczenie

Dostawa fabrycznie nowych materiałów papierniczo-biurowych
dla potrzeb ITB "MORATEX".
04.03.2014r.
Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych 27.02.2014r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 3 tygodnie od daty podpisania umowy

ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto, warunki płatności, termin realizacji.

Do oferty prosimy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SKŁADANIE OFERT:

Oferty prosimy składać do dnia 06.03.2014 r. na adres mailowy: amekarska@moratex.eu, faxem lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.
Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

Sposób płatności: przelew 14 dni

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
Anna Mękarska – amekarska@moratex.eu

W sprawach merytorycznych:
Michał Miklas - mmiklas@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczynyProtokół z wyboru wykonawcy zamówienia

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego 24.02.2014r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego w terminie 31 marca- 11 kwietnia 2014 roku dla projektu pt.: "Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia" – umowa z NCBiR nr 0012/R/ID2/2012/02

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób płatności: przelew (14 dni)


SKŁADANIE OFERT:

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto usługi.


Oferty prosimy składać do dnia 26.02.2014 r. na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu, faxem lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
Artur Nawrocki – anawrocki@moratex.eu

W sprawach merytorycznych:
Katarzyna Śmigielska - ksmigielska@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia - 18.03.2014r.


Ogłoszenie na przeprowadzenie badań i analiz - 6 części 20.02.2014r.
Ogłoszenie

Projekt umowyWycena know-how, praw własności przemysłowej i technologii 20.02.2014r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia wyceny know-how, praw własności przemysłowej i technologii dla antyugięciowej podkładki elastomerowej (stosowanej jako element wspomagający balistyczne osłony tułowia).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2 tygodnie od daty podpisania umowy.

SKŁADANIE OFERT:

 • Oferta musi zawierać cenę netto i brutto;
 • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wycen, dla co najmniej 3 technologii;
 • Informację, jaką metodą będzie dokonywana wycena (dochodową, rynkową, kosztową).

Oferty prosimy składać do dnia 26.02.2014 r. na adres mailowy: amekarska@moratex.eu, faxem lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena usługi.

Sposób płatności: przelew 14 dni.

Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji usługi będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji przez okres 5 lat po zakończeniu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
Anna Mękarska – amekarska@moratex.eu

W sprawach merytorycznych:
Karolina Olszewska - kolszewska@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.Ogłoszenie 14.02.2014r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opracowanie konstrukcji, technologii wykonania oraz technologii nanoszenia powłok zabezpieczająco–amortyzujących, zabezpieczających wyprofilowane pancerze ceramiczno–kompozytowe typu ceramika–kompozyt włóknisty przed powstałymi na skutek odziaływania pocisku z powierzchnią pancerza ceramiczno–kompozytowego odłamkami kształtek ceramicznych.

Projekt umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Termin wykonania usługi: 2 miesiące od daty podpisania umowy

Sposób płatności: przelew

SKŁADANIE OFERT:

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto usługi.

Oferty prosimy składać do dnia 20.02.2014 r. na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
Artur Nawrocki – anawrocki@moratex.eu

W sprawach merytorycznych:
Marzena Fejdyś - mfejdys@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny
Ogłoszenie o pracę 22.01.2014r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego pełniącego obowiązki kierownika Zakładu Naukowego

Poszukujemy osób:
 • zmotywowanych do kreatywnego, samodzielnego działania,
 • nastawionych na wyznaczanie i realizowanie celów,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.


Wymagania:
 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem badawczym,
 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi, rozwojowymi i wdrożeniowymi,
 • co najmniej stopień naukowy doktora,
 • wykształcenie wyższe ze specjalnością inżynieria materiałowa lub włókiennictwo,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • udokumentowane predyspozycje do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i unijnych,
 • umiejętność obsługi administracyjnej projektów oraz znajomość wymagań prawnych z obszaru badań i rozwoju będzie dodatkowym atutem.


Forma zatrudnienia - umowa o pracę (okres próbny 6 miesięcy).

Oferty w postaci:
 • życiorysu
 • listu motywacyjnego,
 • dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko naukowe w Zakładzie Materiałów Kompozytowych”, bądź drogą mailową, do dn. 05.02.2014r.


Prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
90-505 ŁÓDŹ, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 636-92-26
tel. kadry: +48 42 637-38-01
e-mail: kadry@moratex.eu

Pokrycie żywicą polimocznikową pakietów ochronnych miękkich oraz pakietów ochronnych twardych o profilu kątowym. 18.12.2013r.
1.ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 262.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Pokrycie żywicą polimocznikową pakietów ochronnych miękkich – 11 szt. oraz pakietów ochronnych twardych o profilu kątowym – 23 szt. – zgodnie z poniższym opisem
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: 4 tygodnie od daty złożenia zamówienia/podpisania umowy


SKŁADANIE OFERT

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.
Ofertę należy złożyć do dnia 23.12.2013 r na adres mailowy: amekarska@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

Sposób płatności: przelew
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

W sprawach proceduralnych: Anna Mękarska:
amekarska@moratex.eu
W sprawach merytorycznych: Longina Madej - Kiełbik :
lmadej@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny


Wykonanie badań folii z rękawów powodziowych 16.12.2013r.
1.ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 262.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie badań folii z rękawów powodziowych – zgodnie z poniższym opisem.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: 6 tygodni od daty złożenia zamówienia/podpisania umowy


SKŁADANIE OFERT

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.
Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2013 r na adres mailowy: amekarska@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

Sposób płatności: przelew
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

W sprawach proceduralnych: Anna Mękarska:
amekarska@moratex.eu
W sprawach merytorycznych: Grażyna Grabowska :
ggrabowska@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny


Dostawa kolumn chromatograficznych. 11.12.2013r.
1.ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 262.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione kolumny chromatograficzne:
 • kolumna chromatograficzna Zebron MultiResiude-2 Capillary GC 30m x 0,25mm x 0,20 µm
 • kolumna chromatograficzna Zebron ZB-5ms Capillary GC 30m x 0,25mm x 0,25 µm
 • kolumna chromatograficzna Zebron ZB-50 Capillary GC 30m x 0,25mm x 0,25 µm
 • kolumna chromatograficzna Zebron ZB-35 Capillary GC 30m x 0,25mm x 0,25 µm
Termin realizacji: 10 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia/podpisania umowy


SKŁADANIE OFERT

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.
Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2013 r na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

Sposób płatności: przelew


OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

W sprawach proceduralnych: Artur Nawrocki:
anawrocki@moratex.eu
W sprawach merytorycznych: Michał Miklas :
mmiklas@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny


Dostawa urządzeń do miotania pocisków o niskiej energii
wraz z akcesoriami.
11.12.2013r.
1.ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 262.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa urządzeń do miotania pocisków o niskiej energii wraz z akcesoriami – zgodnie z poniższym opisem.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: 5 tygodni od daty złożenia zamówienia/podpisania umowy


SKŁADANIE OFERT

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.
Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2013 r na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

Sposób płatności: przelew

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na wybrane pozycje zamówienia.


OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

W sprawach proceduralnych: Artur Nawrocki:
anawrocki@moratex.eu
W sprawach merytorycznych: Marcin Łandwijt :
mlandwijt@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczynyZapytanie ofertowe,
dostawa urządzenia do przygotowania
podłoża do badań balistycznych
07.11.2013r.
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis techniczny urządzenia

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy - protokół odbioruDostawa urządzeń do miotania pocisków o niskiej energii
wraz z akcesoriami.
15.10.2013r.
1.ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 262.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa urządzeń do miotania pocisków o niskiej energii wraz z akcesoriami – zgodnie z poniższym opisem.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: 5 tygodni od daty złożenia zamówienia/podpisania umowy


SKŁADANIE OFERT

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto.
Ofertę należy złożyć do dnia 22.10.2013 r na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

Sposób płatności: przelew

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na wybrane pozycje zamówienia.


OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

W sprawach proceduralnych: Artur Nawrocki:
anawrocki@moratex.eu
W sprawach merytorycznych: Marcin Łandwijt :
mlandwijt@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczynyZapytanie ofertowe dotyczące wyboru audytora,
którego zadaniem będzie przeprowadzenie audytu.
30.09.2013r.
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - oświadczenie

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy o posiadanych kwalifikacjach

Załącznik nr 3 - oświadczenie o bezstronności i niezależności
Ogłoszenie w sprawie badania sprawozdania finansowego jednostki za rok 2013
30.09.2013r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" zaprasza firmy uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdzania finansowego jednostki za rok 2013.
Ofertę prosimy złożyć w siedzibie Instytutu, 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w sekretariacie do dnia 15.10.2013 roku.


INFORMACJE O JEDNOSTCE PODLEGAJĄCEJ BADANIU

Nazwa jednostki: Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
Organ sprawujący nadzór nad jednostką: Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Siedziba jednostki: 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna
Przedmiot działalności: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego oraz transfer do praktyki przemysłowej
Dzień bilansowy: 31 grudzień
Liczba zatrudnionych: 74 osoby
Przychody w roku 2012: 7.432.310,68
 • z działalności podstawowej: 6.087.560,32
 • z pozostałej operacyjnej: 208.942,49
 • z działalności finansowej: 1.135.807,87
Wynik finansowy netto w roku 2012: zysk 423.075,90
Suma bilansowa w roku 2012: 33.649.644,49
Miejsce prowadzenia ksiąg: 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
Stosowany program komputerowy: system F-K "RAI"
Nazwa firmy przeprowadzającej badanie za rok ubiegły/ czy były jakieś zastrzeżenia? Biuro Biegłych Rewidentów "AUDYT-BIL" Spółka z o.o. , Łódź, ul. Gdańska 91/93 / opinia bez zastrzeżeń
Okres objęty badaniem: 01.01.2013 - 31.12.2013 roku
Proponowany termin przeprowadzenia badania: od 01.03.2014r. do 31.03.2014r.

Osoby upoważnione do kontaktu:

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy: Cecylia Kazanek
tel. (42) 637 42 64, 601 290 490
lub Kierownik Działu Finansowo-Księgowego Katarzyna Śmigielska
tel. (42) 637 43 92Wykonanie profilowanych płyt kompozytowych na wkłady
przednie do kamizelek kuloodpornych.
Dot. Projektu "Inteligentne pancerze pasywne
z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano"
Nr umowy POIG.01.03.01-00-060/08-00
20.08.2013r.
1.ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 262.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa z materiału wykonawcy 8 sztuk profilowanych balistycznych płyt kompozytowych na wkłady przednie do kamizelek kuloodpornych.

Specyfikacja na wykonanie płyt dostępna jest jedynie na wniosek Wykonawcy. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany Wniosek wraz z wypełnioną i podpisaną Umową o zachowaniu poufności (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2) należy przesłać mailem na adres: wmarkiewicz@moratex.eu, a następnie pocztą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na kompozyty z taka samą lub inną ilością warstw materiału włóknistego.

Prace będą wykonane w ramach projektu "Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych strukturami nano" Nr umowy POIG.01.03.01-00-060/08-00. Zadanie nr 5. Kategoria: Zakup usług badawczych i ekspertyz.


3.TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 23 sierpnia 2013r. na adres mailowy: wmarkiewicz@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 28 sierpnia 2013.


4.ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zawierać:
 1. cenę brutto wykonania płyt kompozytowych,
 2. warunki płatności,
 3. termin wykonania (zamawiający wymaga by termin realizacji nie był dłuższy niż 14 dni od daty podpisania umowy),
 4. termin ważności oferty.5.KRYTERIUM

Jedynym kryterium jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, będzie cena, której przypisano wagę 100 pkt.


6.OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

W sprawach proceduralnych: Wiesława Markiewicz:
wmarkiewicz@moratex.eu
W sprawach merytorycznych: Karolina Olszewska:
kolszewska@moratex.eu


PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o udostępnienie specyfikacji

Umowa o zachowaniu poufnościWykonanie formy do procesu prasowania materiałów włóknistych
oraz wykonanie procesu prasowania 30 sztuk kompozytów
z materiału balistycznego wykonawcy.
19.06.2013r.
1.ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 262.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie formy do procesu prasowania materiałów włóknistych, oraz wykonanie procesu prasowania 30 sztuk kompozytów z materiału balistycznego wykonawcy (Dyneema HB).

Specyfikacja na wykonanie formy i kompozytów dostępna jest jedynie na wniosek Wykonawcy. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany Wniosek wraz z wypełnioną i podpisaną Umową o zachowaniu poufności (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2) należy przesłać mailem na adres: wmarkiewicz@moratex.eu, a następnie pocztą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na kompozyty z taka samą lub inną ilością warstw materiału włóknistego.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Działalności Statutowej: "Ochrony balistyczne o potencjalnym przeznaczeniu na zabezpieczenia balistyczne okablowania statków marynarki wojennej RP".


3.TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 27 czerwca 2013r. na adres mailowy: wmarkiewicz@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.


4.ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zawierać:
 1. cenę brutto wykonania formy i kompozytów,
 2. warunki płatności,
 3. termin wykonania (zamawiający wymaga by termin realizacji nie był dłuższy niż 21 dni od daty podpisania umowy),
 4. termin ważności oferty.5.KRYTERIUM

Jedynym kryterium jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, będzie cena, której przypisano wagę 100 pkt.


6.OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

W sprawach proceduralnych: Wiesława Markiewicz:
wmarkiewicz@moratex.eu
W sprawach merytorycznych: Bogumiła Delczyk–Olejniczak:
bdelczyk@moratex.eu


PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o udostępnienie specyfikacji

Umowa o zachowaniu poufnościInstytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego
25.07.2013r.
Poszukujemy osób:
 • zmotywowanych do kreatywnego, samodzielnego działania,
 • nastawionych na wyznaczanie i realizowanie celów,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.


Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ze specjalnością inżynieria materiałowa, chemia, włokiennictwo,
 • studia doktoranckie w fazie końcowej,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • udokumentowane predyspozycje do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań, raportów, analiz, baz danych i prezentacji,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i unijnych,
 • umiejętność obsługi administracyjnej projektów będzie dodatkowym atutem.


Forma zatrudnienia - umowa o pracę (okres próbny 6 miesięcy).

Oferty w postaci:
 • życiorysu
 • listu motywacyjnego,
 • dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko naukowe", bądź drogą mailową, do dn.09.08.2013r.


Prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
90-505 ŁÓDŹ, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 636-92-26
tel. kadry: +48 42 637-38-01
e-mail: kadry@moratex.eu

Przygotowanie programu badań użytkowych modeli hełmu balistycznego 27.06.2013r.
1.ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 262.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Etap I - przygotowanie Programu badań użytkowych modeli hełmu balistycznego.
Program należy przedstawić zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz drukowanej.

2.2.Etap II – przeprowadzenie badań użytkowych modeli hełmu balistycznego zgodnie z opracowanym programem badań.
Raport z badań użytkowych należy przedstawić zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz drukowanej.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu rozwojowego pt. " Zintegrowany modułowy hełm balistyczny dla Indywidualnych Systemów Walki TYTAN"


3.TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 5 lipca 2013r. na adres mailowy: wmarkiewicz@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.


4.ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zawierać:
 1. cenę brutto Etapu I i Etapu II,
 2. warunki płatności (płatność za usługę po II etapie),
 3. termin wykonania (zmawiający wymaga realizacji Etapu I w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, natomiast Etapu II do końca września 2013 r.),
 4. termin ważności oferty.5.KRYTERIUM

Jedynym kryterium jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, będzie cena, której przypisano wagę 100 pkt.


6.OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

W sprawach proceduralnych: Wiesława Markiewicz:
wmarkiewicz@moratex.eu
W sprawach merytorycznych: Bogumiła Delczyk–Olejniczak:
bdelczyk@moratex.eu


Wykonanie profilowanych płyt kompozytowych na wkłady
przednie do kamizelek kuloodpornych.
Dot. Projektu "Inteligentne pancerze pasywne
z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano"
Nr umowy POIG.01.03.01-00-060/08-00
20.06.2013r.
1.ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 262.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiału wykonawcy (Dyneema HB50), 16 sztuk profilowanych płyt kompozytowych na wkłady przednie do kamizelek kuloodpornych.

Specyfikacja na wykonanie płyt dostępna jest jedynie na wniosek Wykonawcy. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany Wniosek wraz z wypełnioną i podpisaną Umową o zachowaniu poufności (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2) należy przesłać mailem na adres: wmarkiewicz@moratex.eu, a następnie pocztą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na kompozyty z taka samą lub inną ilością warstw materiału włóknistego.

Prace będą wykonane w ramach projektu "Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych strukturami nano" Nr umowy POIG.01.03.01-00-060/08-00. Zadanie nr 5. Kategoria: Zakup usług badawczych i ekspertyz.


3.TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 25 czerwca 2013r. na adres mailowy: wmarkiewicz@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.


4.ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zawierać:
 1. cenę brutto wykonania płyt kompozytowych,
 2. warunki płatności,
 3. termin wykonania (zamawiający wymaga by termin realizacji nie był dłuższy niż 14 dni od daty podpisania umowy),
 4. termin ważności oferty.5.KRYTERIUM

Jedynym kryterium jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, będzie cena, której przypisano wagę 100 pkt.


6.OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

W sprawach proceduralnych: Wiesława Markiewicz:
wmarkiewicz@moratex.eu
W sprawach merytorycznych: Bogumiła Delczyk–Olejniczak:
bdelczyk@moratex.eu


PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o udostępnienie specyfikacji

Umowa o zachowaniu poufnościWykonanie formy do procesu prasowania materiałów włóknistych
oraz wykonanie procesu prasowania 30 sztuk kompozytów
z materiału balistycznego wykonawcy.
19.06.2013r.
1.ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź
tel. centrali: 42 637 37 10
tel. sekretariatu 42 637 37 63
fax 42 636 92 262.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie formy do procesu prasowania materiałów włóknistych, oraz wykonanie procesu prasowania 30 sztuk kompozytów z materiału balistycznego wykonawcy (Dyneema HB).

Specyfikacja na wykonanie formy i kompozytów dostępna jest jedynie na wniosek Wykonawcy. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany Wniosek wraz z wypełnioną i podpisaną Umową o zachowaniu poufności (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2) należy przesłać mailem na adres: wmarkiewicz@moratex.eu, a następnie pocztą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na kompozyty z taka samą lub inną ilością warstw materiału włóknistego.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Działalności Statutowej: "Ochrony balistyczne o potencjalnym przeznaczeniu na zabezpieczenia balistyczne okablowania statków marynarki wojennej RP".


3.TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 27 czerwca 2013r. na adres mailowy: wmarkiewicz@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.


4.ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zawierać:
 1. cenę brutto wykonania formy i kompozytów,
 2. warunki płatności,
 3. termin wykonania (zamawiający wymaga by termin realizacji nie był dłuższy niż 21 dni od daty podpisania umowy),
 4. termin ważności oferty.5.KRYTERIUM

Jedynym kryterium jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, będzie cena, której przypisano wagę 100 pkt.


6.OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

W sprawach proceduralnych: Wiesława Markiewicz:
wmarkiewicz@moratex.eu
W sprawach merytorycznych: Bogumiła Delczyk–Olejniczak:
bdelczyk@moratex.eu


PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o udostępnienie specyfikacji

Umowa o zachowaniu poufnościInstytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego
15.10.2013r.
Poszukujemy osób:
 • zmotywowanych do kreatywnego, samodzielnego działania,
 • nastawionych na wyznaczanie i realizowanie celów,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.


Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ze specjalnością inżynieria materiałowa, chemia, włokiennictwo,
 • studia doktoranckie w fazie końcowej,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • udokumentowane predyspozycje do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań, raportów, analiz, baz danych i prezentacji,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i unijnych,
 • umiejętność obsługi administracyjnej projektów będzie dodatkowym atutem.


Forma zatrudnienia - umowa o pracę (okres próbny 6 miesięcy).

Oferty w postaci:
 • życiorysu
 • listu motywacyjnego,
 • dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko naukowe", bądź drogą mailową, do dn.30.10.2013r.


Prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
90-505 ŁÓDŹ, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 636-92-26
tel. kadry: +48 42 637-38-01
e-mail: kadry@moratex.eu

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego
11.06.2013r.
Poszukujemy osób:
 • zmotywowanych do kreatywnego, samodzielnego działania,
 • nastawionych na wyznaczanie i realizowanie celów,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.


Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ze specjalnością inżynieria materiałowa, chemia, włokiennictwo,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • udokumentowane predyspozycje do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań, raportów, analiz, baz danych i prezentacji,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi programu AutoCAD będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i unijnych,
 • umiejętność obsługi administracyjnej projektów będzie dodatkowym atutem.
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami (np.PRINCE 2) będzie dodatkowym atutem.


Forma zatrudnienia - umowa o pracę (okres próbny 6 miesięcy).

Oferty w postaci:
 • życiorysu
 • listu motywacyjnego,
 • dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko naukowe", bądź drogą mailową, do dn.26.06.2013r.


Prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
90-505 ŁÓDŹ, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 636-92-26
tel. kadry: +48 42 637-38-01
e-mail: kadry @moratex.eu

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego
11.06.2013r.
Poszukujemy osób:
 • zmotywowanych do kreatywnego, samodzielnego działania,
 • nastawionych na wyznaczanie i realizowanie celów,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.


Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ze specjalnością inżynieria materiałowa, chemia, włokiennictwo,
 • studia doktoranckie w fazie końcowej,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • udokumentowane predyspozycje do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań, raportów, analiz, baz danych i prezentacji,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i unijnych,
 • umiejętność obsługi administracyjnej projektów będzie dodatkowym atutem.


Forma zatrudnienia - umowa o pracę (okres próbny 6 miesięcy).

Oferty w postaci:
 • życiorysu
 • listu motywacyjnego,
 • dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko naukowe", bądź drogą mailową, do dn.26.06.2013r.


Prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
90-505 ŁÓDŹ, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 636-92-26
tel. kadry: +48 42 637-38-01
e-mail: kadry @moratex.eu

Ogłoszenie o pracę 27.05.2013r.
Wymagania dla kandydatów na stanowisko
Starszego Specjalisty Administracyjno-Ekonomicznego
w Dziale Ekonomiczno-Handlowym


Charakter pracy:
 • opracowywanie dokumentów przetargowych oraz zakup surowców, materiałów i wyrobów do produkcji i badań zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,
 • sporządzanie umów dotyczących zakupu lub sprzedaży wyrobów i usług,
 • kontrola realizacji przyjętych i zleconych zamówień oraz prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą, analiza osiągniętych wyników ze sprzedaży wyrobów, materiałów i usług,
 • aktywne działanie w zakresie pozyskiwania odbiorców i promocji sprzedaży, prowadzenie rozmów i korespondencji zagranicznej
 • zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi transportowej Instytutu,
 • znajomość przepisów w zakresie podatku VAT i podatku od środków transportu,
 • współudział przy opracowywaniu rocznych planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań z działalności handlowej, wykonywanie analiz ekonomicznych.


Kandydatom stawiamy następujące wymagania:
 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub prawniczym,
 • znajomość Ustawy PZP,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel),
 • doświadczenie zawodowe – min. 3 lata
 • zdolności interpersonalne oraz umiejętności organizacyjne
 • rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy


Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
 • życiorysu,
 • listu motywacyjnego,
 • dodatkowych dokumentów (kopie) dokumentujących kwalifikacje,
bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach, bądź drogą mailową, do dn. 10.06.2013 r.

Przewiduje się także zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę.


Prosimy o zamieszczenie klauzuli odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).


Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź,
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
tel. kadry: +48 42 637-38-01
fax: +48 636-92-26
tel. kadry: +48 42 637-38-01
e-mail: kadry@moratex.eu
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
26.04.2013r.
Poszukujemy osób:
 • zmotywowanych do kreatywnego, samodzielnego działania,
 • nastawionych na wyznaczanie i realizowanie celów,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych,


Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ze specjalnością inżynieria materiałowa, mechanika, chemia, włokiennictwo (stopień naukowy doktora)
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • udokumentowane predyspozycje do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań, raportów, analiz, baz danych i prezentacji,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi programu AutoCAD będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i unijnych,
 • umiejętność obsługi administracyjnej projektów będzie dodatkowym atutem.


Forma zatrudnienia - umowa o pracę (okres próbny 6 miesięcy).

Oferty w postaci:
 • życiorysu,
 • listu motywacyjnego,
 • dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje należy dostarczyć bezpośrednio na adres Działu Zatrudnienia i Płac w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko naukowe", bądź drogą mailową, do dn. 12.05.2013 r.


Prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź,
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
tel. kadry: +48 42 637-38-01
fax: +48 636-92-26
tel. kadry: +48 42 637-38-01
e-mail: kadry@moratex.eu
Dostawa urządzeń laboratoryjnych 12.03.2013r.
Ogłoszenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaOpracowanie technologii nanoszenia i konstrukcji
powłok interferencyjnych modyfikujących w żądany sposób
charakterystykę spektralną promieniowania widzialnego
i podczerwonego (do 2000 nm)
05.03.2013r.
Ogłoszenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaObwieszczenie o przetargu na sprzedaż
licencji niewyłącznej (POIG.B)
28.02.2013r.
Ogłoszenie o przetargu

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
05.02.2013r.
Poszukujemy osób:
 • zmotywowanych do kreatywnego, samodzielnego działania,
 • nastawionych na wyznaczanie i realizowanie celów,
 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.


WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO ADIUNKTA W ZAKŁADZIE OSŁON I SPRZĘTU BALISTYCZNEGO

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe ze specjalnością inżynieria materiałowa, mechanika, chemia, włokiennictwo,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • udokumentowane predyspozycje do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań, raportów, analiz, baz danych i prezentacji,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi programu AutoCAD będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i unijnych,
 • umiejętność obsługi administracyjnej projektów będzie dodatkowym atutem.


Osoba będzie zatrudniona na okres próbny - 6 miesięcy.
Forma zatrudnienia - umowa o pracę.

Oferty w postaci:
 • życiorysu
 • listu motywacyjnego,
 • dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje należy dostarczyć bezpośrednio do Działu Kadr Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko naukowe", bądź drogą mailową, do dn.19.02.2013r.


Prosimy o zamieszczenie w ofercie klauzuli odnośnie przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Dział Zatrudnienia i Płac
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
90-505 ŁÓDŹ, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 636-92-26
tel. kadry: +48 42 637-38-01
e-mail: kadry @moratex.eu

Opracowanie technologii nanoszenia i konstrukcji
powłok interferencyjnych na próbkach tworzyw sztucznych,
modyfikujących charakterystykę spektralną promieniowania
widzialnego i podczerwonego (do 2000 nm)
31.01.2013r.
Ogłoszenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaIII Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż
licencji niewyłącznej
29.01.2013r.
Ogłoszenie o przetargu

Wzór umowy licencyjnej

ITB "MORATEX" informuje, że zmianie ulega rodzaj udzielanej licencji z niewyłącznej na wyłączną.Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż
licencji niewyłącznej
04.12.2012r.
Ogłoszenie o przetargu

Wzór umowy licencyjnej
Ogłoszenie w sprawie badania sprawozdania finansowego jednostki za rok 2012
16.11.2012r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" zaprasza firmy uprawnione do badania sprawozdań finansowych do złożenia ofert na przeprowadzenie badania sprawozdzania finansowego jednostki za rok 2012.
Ofertę prosimy złożyć w siedzibie Instytutu, 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w sekretariacie do dnia 26.11.2012 roku.


INFORMACJE O JEDNOSTCE PODLEGAJĄCEJ BADANIU

Nazwa jednostki: Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
Organ sprawujący nadzór nad jednostką: Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Siedziba jednostki: 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna
Przedmiot działalności: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego oraz transfer do praktyki przemysłowej
Dzień bilansowy: 31 grudzień
Liczba zatrudnionych: 73 osoby
Przychody w roku 2011: 9.279.305,95
 • z działalności podstawowej: 8.144.014,47
 • z pozostałej operacyjnej: 161.251,59
 • z działalności finansowej: 974.039,89
Wynik finansowy netto w roku 2011: zysk 102.856,79
Suma bilansowa w roku 2011: 30.312.166,21
Miejsce prowadzenia ksiąg: 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
Stosowany program komputerowy: system F-K "RAI"
Nazwa firmy przeprowadzającej badanie za rok ubiegły/ czy były jakieś zastrzeżenia? Biuro Biegłych Rewidentów "AUDYT-BIL" Spółka z o.o. , Łódź, ul. Gdańska 91/93 / opinia bez zastrzeżeń
Okres objęty badaniem: 01.01.2012 - 31.12.2012 roku
Proponowany termin przeprowadzenia badania: od 01.03.2013r. do 31.03.2013r.

Osoby upoważnione do kontaktu:

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy: Cecylia Kazanek
tel. (42) 637 42 64, 601 290 490
lub kierownik działu Finansowo-Księgowego Katarzyna Gryszczuk
tel. (42) 637 43 92

Usługa modernizacji stanowiska badawczego 08.10.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji stanowiska do badań odporności na uderzenie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej specyfikacji:

SpecyfikacjaSKŁADANIE OFERT:

Oferta musi zawierać:
 • cena netto i brutto wykonania modernizacji,
 • opis planowanych prac,
 • termin wykonania usługi.


Oferty prosimy składać do dnia 12.10.2012r. na adres mailowy anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.


DOSTAWA CZEREPÓW HEŁMU ODŁAMKO- I KULOODPORNEGO 03.10.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
NIP: 724 000 02 10, REGON: 000047504
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Czerep hełmu odłamko- i kuloodpornego wykonany z kompozytu aramidowo – fenolowego o odporności balistycznej:
 • klasa odłamkoodporności – O3,
 • klasa kuloodporności – K2
wg normy PN-V-87001:2011. Kod CPV – 18.44.41.10 – 7. Hełmy.
Szczegółową charakterystykę czerepu zawiera poniższy opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja


Uwaga. Dokumenty wymagane w opisie przedmiotu zamówienia należy dołączyć do dostawy.
WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA, TERMIN WYKONANIA.

 • Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na 50 sztuk czerepów.
 • Pierwsza partia, w ilości 25 sztuk, musi być dostarczona do Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.
 • Druga partia, również w ilości 25 sztuk., musi być dostarczona w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.
 • Po zaakceptowaniu oferty Zamawiający zobowiązuje się do zakupu pierwszej partii i zastrzega możliwość rezygnacji z zakupu partii drugiej.


SKŁADANIE OFERT:

Oferty należy składać do dnia 09.10.2012 drogą elektroniczną na adres e'mailowy: anawrocki@moratex.eu, faksem lub pocztą na adres ITB "MORATEX".
W ofercie należy podać:
 • cenę netto i brutto dla 1 sztuki wyrobu,
 • termin płatności.
Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związanie z realizacją zamówienia, w szczególności koszt transportu do siedziby Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru
 • Koncesję MSW na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami określonym w pozycji WT XII ust. 3 – Załącznika nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym WT – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145z 2001 r, poz. 1625).


PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

W sprawach merytorycznych:
Grażyna Grabowska – tel. 42 630-06-28

W sprawach formalno - prawnych:
Artur Nawrocki– tel. 42 637-41-64
Wiesława Markiewicz – tel. 42 637-41-64


POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny


Usługa w ramach realizacji projektu rozowjowego
nr POIG nr 01.03.01-00-006/08
22.08.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia wyceny know-how, praw własności przemysłowej i technologii dla:
 1. Tkaniny o właściwościach maskujących
 2. Dzianin o właściwościach maskujących
 3. Tkanin i dzianin o właściwościach antyelektrostatycznych


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 28.09.2012r.

SKŁADANIE OFERT:

Oferta musi zawierać:
 • cena netto i brutto wykonania usługi,
 • termin wykonania wyceny,
 • potwierdzenie przeprowadzenia przez Wykonawcę wyceny,
 • infornację jaką metodą będzie dokonana wycena (dochodowa, rynkowa, kosztowa),
 • informacje o zakresie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyceny wybraną przez siebie metodą.


Oferty prosimy składać do dnia 31.08.2012r. na adres mailowy anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wybory Wykonawcy będzie cena wykonania usługi.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.


Usługa badania oceny typu WE 01.08.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa badania oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686 i n/w normami zharmonizowanymi:
 • dla ubrania ochronnego dla strażaka wykonanego zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej PN-EN 469:2008 "Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej" oraz normy PN-EN 340:200: "Odzież ochronna -- Wymagania ogólne"
 • dla ubrania ochronnego dla strażaka wykonanego zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej PN-EN 15614:2009 "Odzież ochronna dla strażaków. Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej" oraz normy PN-EN 340:200: "Odzież ochronna -- Wymagania ogólne"
Termin wykonania usługi: 30 dni od daty złożenia zamówienia

SKŁADANIE OFERT:

Oferta musi zawierać cenę netto i brutto usługi. Oferty prosimy składać do dnia 08.08.2012r. na adres mailowy: wmarkiewicz@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

Sposób płatności: przelew

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
mgr Wiesława Markiewicz – wmarkiewicz@moratex.eu

W sprawach merytorycznych:
dr inż. Elżbieta Maklewska - emaklewska@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny


Ogłoszenia o wynikach postępowania w sprawie 10/ZP/UL-4/2012 26.07.2012r.
Ogłoszenie o wynikach postępowania


Usługa w w ramach projektu pt.:
"Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych" (Pakiet Zadaniowy PZ2) następującego zadania:
Podzadanie 2.4.3: Symulacje komputerowe wytrzymałości mechanicznej skorupy hełmu strażackiego i wizjerów
09.07.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w ramach projektu Nr ROB001401/ID 14/1
Symulacje komputerowe wytrzymałości mechanicznej skorupy hełmu strażackiego i wizjera wytwarzanych technologią wtrysku
Szczegółowy opis usługi zawiera poniższy załącznik:

Opis usługi

Oferty prosimy składać do dnia 13.07.2012 r. na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Usługa w w ramach projektu pt.:
"Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych" (Pakiet Zadaniowy PZ2) następującego zadania:
2.5.7. Opracowanie powłok ochronnych o wysokiej odporności termicznej odbijających promieniowanie podczerwone przeznaczonych na pokrycie wytypowanych elementów hełmu strażackiego.
09.07.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w ramach projektu Nr ROB001401/ID 14/1
Szczegółowy opis usługi zawiera poniższy załącznik:

Opis usługi

Oferty prosimy składać do dnia 20.07.2012 r. na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Usługa w ramach realizacji projektu rozwojowego nr POIG 01.03.01-10-005/08. 23.05.2012r.

Ogłoszenie

Dostawa fabrycznie nowych materiałów papierniczo biurowych dla potrzeb ITB "MORATEX" 8.05.2012r.

Ogłoszenie

Wzór umowy

Formularz ofertowy (wariant A)

Formularz ofertowy (wariant B)

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora
Instututu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
20.03.2012r.

Wyniki konkursu
Informacja 20.03.2012r.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Wykonawcom za złożenie ofert na dostawę i montaż klimatyzatora.

Uprzejmie informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Thermix Service z Łodzi.

Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.Usługa wykonania płyt kompozytowych z Dyneema HB50 na wkłady do kamizelek 06.03.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania płyt kompozytowych z Dyneema HB50 na wkłady do kamizelek.
Specyfikacja w/w usługi dostępna jest jedynie na wniosek Wykonawcy. Wypełniony i podpisany wniosek prosimy wysłać mailem na adres: anawrocki@moratex.eu.

WNIOSEK

Ponadto Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy podpisania umowy o zachowaniu w tajemnicy przekazywanej specyfikacji.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2 tygodnie od złożenia zamówienia

SKŁADANIE OFERT:

Oferta musi zawierać:
 • cenę brutto wykonania usługi


Oferty prosimy składać do dnia 14.03.2012 r. na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena wykonania usługi

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
Artur Nawrocki – anawrocki@moratex.eu

W sprawach merytorycznych:
Dorota Robak – drobak@moratex.euUsługa wykonania płyt kompozytowych z Dyneema HB50 na wkłady do kamizelek.
Usługa w ramach realizacji projektu rozwojowego nr POIG 01.03.01-10-005/08.
06.03.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania płyt kompozytowych z Dyneema HB50 na wkłady do kamizelek.
Specyfikacja w/w usługi dostępna jest jedynie na wniosek Wykonawcy. Wypełniony i podpisany wniosek prosimy wysłać mailem na adres: anawrocki@moratex.eu.

WNIOSEK

Ponadto Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy podpisania umowy o zachowaniu w tajemnicy przekazywanej specyfikacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia uzupełniającego na płyty kompozytowe z taką samą lub inną ilością warstw.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1 tydzień od złożenia zamówienia

SKŁADANIE OFERT:

Oferta musi zawierać:
 • cenę brutto wykonania usługi


Oferty prosimy składać do dnia 13.03.2012 r. na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena wykonania usługi

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
Artur Nawrocki – anawrocki@moratex.eu

W sprawach merytorycznych:
Dorota Robak – drobak@moratex.euUsługa w ramach projektu realizowanego na podstawie
Decyzji Nr 0014/R/ID1/2011/01 z dnia 12 grudnia 2011r. Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Umowy Nr 0014/R/ID1/2011/01 zawartej między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Szkołą Główną Służby Pożarniczej – Liderem projektu, o wykonanie i finansowanie projektu Nr ROB001401/ID 14/1 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
27.02.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź>
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w ramach projektu Nr ROB001401/ID 14/1 Szczegółowy opis usługi oraz formularz ofertowy zawiera poniższy Załącznik:

Opis usługi i formularz ofertowy

SKŁADANIE OFERT:

Oferta musi zawierać:

 • cenę netto oraz wartość podatku VAT w PLN
 • terminy realizacji usługi
 • wskazanie tych części zamówienia, których wykonanie Oferent powierzy Podwykonawcom


Oferty prosimy składać do dnia 02.03.2012r. na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy będzie cena.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
Artur Nawrocki – anawrocki@moratex.eu
W sprawach merytorycznych:
Marzena Fejdyś – mfejdys@moratex.euDostawa i montaż klimatyzatora 23.02.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatora w serwerowni ITB "MORATEX".
Klimatyzator musi zapewnić w pomieszczeniu zachowanie temperatury w zakresie 18 – 22 stopnie C.
Klimatyzator musi posiadać min. 36-miesięczną gwarancję.

SKŁADANIE OFERT:

Oferta musi zawierać:
 • cenę netto i brutto urządzenia wraz z montażem
 • całkowity koszt netto i brutto obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancyjnym


UWAGA:
Wykonawca przed złożeniem oferty musi dokonać oględzin pomieszczenia, w którym będzie pracował klimatyzator w celu doboru odpowiedniego urządzenia.

Oferty prosimy składać do dnia 05.03.2012 r. na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena wraz z montażem.

Termin realizacji zamówienia i wystawienia faktury VAT: do 2 tygodni od podpisania umowy.

Sposób płatności: przelew

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
Artur Nawrocki – anawrocki@moratex.eu

W sprawach merytorycznych:
Jan Tabaszewski – jtabaszewski@moratex.eu
Jacek Koleśnikowski – techniczny@moratex.euDostawa materiałów na potrzeby prowadzonych badań i realizacji prac badawczo-naukowych wykonywanych w laboratorium metrologicznym 09.02.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Detergent ECE – 1 opakowanie (15 kg)
 2. Tkaniny towarzyszące do badania odporności wybarwień (PA, PES WO, CO) – po jednym opakowaniu
 3. Szara skala (szara) do oceny odporności wybarwień – 1 szt.
 4. Szara skala (biała) do oceny odporności wybarwień – 1 szt.
 5. Balast poliestrowy do pralnicy – 2 opakowania


SKŁADANIE OFERT:

Oferta musi zawierać:
 • cenę netto i brutto na w/w asortyment
 • certyfikaty zgodności oraz karty charakterystyki

Oferty prosimy składać do dnia 15.02.2012 r. na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

Termin realizacji: do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia

Sposób płatności: przelew

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
mgr Artur Nawrocki – anawrocki@moratex.eu

W sprawach merytorycznych:
dr inż. Magdalena Cichecka – mcichecka@moratex.euWprowadzenie metodyki zarządzania zgodnej z PRINCETM2 23.01.2012r.
ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź
tel. centr.: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26
email: itb@moratex.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:
 1. Wprowadzenie metodyki zarządzania zgodnej z PRINCETM2 dla obecnie rozpoczynających się projektów konsorcjalnych (m.in. dokumentów, procedur);
 2. Szkolenie praktyczne PRINCETM2 dla 10 pracowników (bez certyfikacji);
 3. Stała konsultacja w czasie realizacji projektów (4 dni w miesiącu na projekt).


Informacje dla Wykonawców:
 • Projekt I – czas trwania: 2 lata
 • Projekt II – czas trwania: 3 lata


SKŁADANIE OFERT:

Oferta musi zawierać:
 • cenę netto i brutto usługi

Oferty prosimy składać do dnia 27.01.2012 r. na adres mailowy: anawrocki@moratex.eu lub bezpośrednio w siedzibie Instytutu.

Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie cena.

Sposób płatności: przelew

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

W sprawach proceduralnych:
mgr Artur Nawrocki – anawrocki@moratex.eu

W sprawach merytorycznych:
dr hab. inż. Marcin H. Struszczyk – mstruszczyk@moratex.eu
dr inż. Marzena Fejdyś – mfejdys@moratex.eu

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.Konkurs na stanowisko
Dyrektora Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
18.01.2012r.
Rada Naukowa
Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
z siedzibą w Łodzi


na podstawie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618)
oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu
badawczego
(Dz. U. Nr 215, poz. 1412)

ogłasza konkurs

na stanowisko Dyrektora Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"


I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
 1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
 2. korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 4. posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 5. nie bycie skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.


II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:
 1. informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 2. koncepcji rozwoju instytutu badawczego w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość.


III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
 • statut Instytutu zatwierdzony przez MSWiA w dniu 13 kwietnia 2011 (Decyzja Nr.53);
 • regulamin organizacyjny Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX";
 • sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" za 2011rok;
 • bilans Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" za 2010r

będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 3, w dnia od dnia ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, czyli 18.01.2012 do ostatniego dnia składania zgłoszeń, czyli 17.02.2012,
po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt II.1 oraz pkt II.3 – II.6 niniejszego ogłoszenia.


IV. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX", wskazanej w pkt III niniejszego ogłoszenia, lub przesyłać listem poleconym.


V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"


Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007